четвер, 18 квітня 2013 р.

Закінчення навчального року. Орієнтовні теми навчальних екскурсій


Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2012/13 навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1—12).
Акцентується увага на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.
Разом з тим, повідомляється, що в наступному навчальному році навчальні досягнення учнів 1—4-х класів
з предметів освітніх галузей «Здоров’я і фізична культура» («Основи здоров’я», «Фізична культура») та «Мистецтво» («Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво») мають оцінюватись вербально.
Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 14.04.2008 № 319, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 року за №383/15074) наприкінці навчального року на кожного учня 1-го класу учитель складає характеристику, яка заноситься до особової справи учня (п. 5.2 Інструкції). У ній зазначається рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.
Усі учні 1—4-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу. Учні, які через поважні причини (хвороба, сімейні обставини) за результатами річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
Час проведення та тривалість навчальних екскурсій як обов’язкової складової навчально-виховного процесу встановлюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України про організацію навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст і форма проведення навчальних екскурсій для учнів початкових класів визначені листом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61.
Орієнтовні теми навчальних екскурсій
1-й клас
1. Екскурсiя «Дорога до школи (до дитячої полiклiнiки, до бiблiотеки, до театру тощо)».  Особливостi пересування та дотримання технiки безпеки (Основи здоров’я, Навколишній світ)
2. Екскурсiя «Спостереження за окремими об’єктами живої та неживої природи рiдного краю (району, села тощо)».  Мiжсезоннi порiвняння. Збереження привабливостi i краси рiдного краю (Навколишній світ, розвиток мовлення)
3. Екскурсiя до фiзкультурно-оздоровчого комплексу та практичні заняття. Ознайомлення зi спецiальним спортивним обладнанням та особливостями його використання. Змагання, дитячi спортивнi iгри (Фізкультура, основи здоров’я)
4. Екскурсiя до театру (кiнотеатру). Перегляд вистави, кiнофiлъму з метою популяризацiї дитячої класичної лiтератури  (Мова навчання, читання, розвиток мовлення)
2-й клас
1. Екскурсiя на будiвельний майданчик. Знайомство з будiвельними професiями  (Трудове навчання, розвиток мовлення, громадянська освіта)
2. Екскурсiя до бiблiотеки.Зустрiч iз письменником (поетом). Популяризацiя дитячої книги  (Мова навчання, читання, розвиток мовлення)
3. Екскурсiя до театру (кiнотеатру). Перегляд вистави, кiнофiльму з метою популяризацiї дитячої класичної лiтератури  (Мова навчання, читання, розвиток мовлення)
4. Екскурсiя до фiзкультурно-оздоровчого комплексу (стадiону) та практичнi заняття  (Фізкультура, основи здоров’я)
3-й клас
1. Екскурсія до лісу (водойми, гірської місцевості тощо). Дослідження тваринного та рослинного світу водойми, гірської місцевості тощо  (Природознавство, розвиток мовлення)
2. Екскурсія «Архітектура рідного краю»  (Образотворче мистецтвоЮ розвиток мовлення)
3. Екскурсія «Рельєфний дизайн місцевості рідного краю. Штучний та природний дизайн»  (Природознавство, образотворче мистецтво, розвиток мовлення)
4. Практичне заняття «Створення рельєфного дизайну (клумба, рельєфна аплікація тощо)»  (Трудове навчання)
4-й клас
1. Екскурсія до лісу (річки, озера тощо) з використанням спеціальних приладів орієнтування на місцевості (компас, гномон, термометр тощо)  (Природознавство, розвиток мовлення)
2. Екскурсія «Народні ремесла України»  (Трудове навчання, образотворче мистецтво, громадянська освіта, розвиток мовлення)
3. Екскурсія до Королівства ввічливості (музей, театр, наземний та підземний транспорт тощо)  (Громадянська освіта, розвиток мовлення)
4. Практичне заняття зі співробітниками ДАЇ. Ігри та змагання з правил безпечної поведінки на вулиці, у наземному та підземному транспорті тощо  (Основи здоров’я, громадянська освіта, розвиток мовлення)
Вiдповiдно до листа Мiнiстерства освiти i науки України від 06.02.08 р. № 1/9-61 «Методичнi рекомендацiї щодо органiзацiї навчально-виховного процесу пiд час проведення навчальних екскурсiй та навчальної практики учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв» екскурсії з учнями загальноосвiтнiх навчальних закладiв можуть мати рiзну дидактичну мету та об’єкти.
Екскурсiї можуть бути:
випереджальними i проводитися напередоднi вивчення нової теми;
тематичними - для полiпшення розумiння учнями певної теми або роздiлу;
комплексними, що охоплюють широке коло питань з основ наук i проводяться наприкiнцi вивчення роздiлу або навчального року з метою узагальнення знань та вмiнь.
До початку проведення кожної екскурсії  вчителю слiд добре вивчити об’єкт, ознайомитися зi спецiальною лiтературою з теми екскурсії, правильно спланувати її проведення. У планi проведення екскурсії слiд передбачити мету та дидактичнi завдання, послiдовнiсть огляду екскурсiйного об’єкта, завдання для учнів (спiльнi, груповi або iндивiдуальнi), використання екскурсiйного матерiалу для подальшої роботи тощо. Екскурсiї може проводити як професiйний екскурсовод, так i безпосередньо вчитель.
Напередоднi екскурсії вчитель має ознайомити школярiв iз планом її проведення, поставити низку запитань, вiдповiдi на якi учнi повиннi отримати під час огляду. З метою пiдвищення зацiкавленостi школярiв екскурсiєю, сприяння розвитку в них iнiцiативи та самостiйностi можна запропонувати iндивiдуальні та груповi завдання щодо вивчення окремих об’єктів, складання задач, збирання колекцiйного матеріалу, пiдготовки звiтних матерiалiв. Обов’язковою умовою проведення екскурсії є цiльовий iнструктаж учнів з технiки безпеки, правил поведiнки пiд час переходу чи проїзду до мiсця екскурсії та її проведення вiдповiдно до Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного процесу в установах i закладах освiти, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти України вiд 01.08.01 № 563  i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 20 листопада 2001 р. за №  969/6160.